Programi TOURISMED ka përparësi kryesore mbrojtjen dhe promovimin e burimeve natyrore dhe kulturore të rajonit të Mesdheut. Zbatimi i një modeli, synon të rrisë qëndrueshmërinë e politikave zhvillimore për të bërë më efektiv përdorimin e burimeve natyrore dhe trashëgiminë kulturore në rajonet detare bregdetare dhe fqinje të Mesdheut.

TOURISMED është një program që do të testojë një model për promovimin e turizmit të peshkimit në rajonet bregdetare të Italisë, Qipros, Greqisë, Shqipërisë, Francës dhe Spanjës me qasje të qëndrueshme për nxitjen e turizmit dhe në të njëjtën kohë ruajtjen e ekosistemit detar dhe kulturën tradicionale të rajonet e Mesdheut. Në këto fusha nevojiten ide dhe metoda të reja për të reduktuar rënien alarmante të burimeve detare, reduktimin e peshkimit tradicional, ndikimin negativ të turizmit dhe degradimin tradicional dhe ekologjik. Efekti i pritur nga shfrytëzimi i peshkatarëve që praktikon metodat tradicionale të peshkimit pritet të rrisë të ardhurat e tyre dhe të ndihmojë në shfrytëzimin më efektiv të trashëgimisë bregdetare dhe ushqim deti lokal.

Turizmi i peshkimit pritet të promovojë trashëgiminë kulturore të Mesdheut përmes detit duke peshkuar produktet dhe traditat e vendit. Shumë zona peshkimi janë të vendosura pranë destinacioneve turistike të njohura bregdetare, por avantazhet e rritjes shpesh nuk arrijnë komunitetet e peshkimit që rrezikojnë të margjinalizohen. Turizmi i peshkimit mund të lidhë turistët me komunitetet lokale duke ofruar një përvojë të vlefshme si për klientët ashtu edhe për operatorët.

Turizmi i peshkimit mund të përmirësojë gjendjen ekonomike të komuniteteve të peshkimit në zonën e Mesdheut. Praktika do të rrisë pasurimin e ofertës turistike dhe burimet e reja të të ardhurave për peshkatarët. Turizmi i peshkimit mund të parandalojë që të rinjtë të largohen nga sektori dhe të inkurajojnë pjesëmarrjen e grave në aktivitetet e lidhura me peshkimin.

TOURISMED është financuar nga programi INTERREG Mesdhetar. Financimi i përgjithshëm i programit është 2.1 milion euro. TOURISMED është bashkëpunim midis Italisë, Francës, Spanjës, Shqipërisë, Greqisë dhe Qipros dhe financohet nga Bashkimi Evropian dhe më specifik nga Fondi Evropian për Zhvillim Rajonal (ERDF) dhe Instrumenti i Ndihmës për Para Anëtarësim (IPA). Programi filloi në shkurt 2017 dhe do të përfundojë në korrik 2019.