Το πρόγραμμα TOURISMED έχει ως κύρια προτεραιότητα την προστασία και την προώθηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής της Μεσογείου. Η εφαρμογή ενός μοντέλου στοχεύει στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αναπτυξιακών πολιτικών για την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις παράκτιες και γειτονικές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα TOURISMED είναι ένα πρόγραμμα που θα δοκιμάσει ένα μοντέλο για την προώθηση του τουριστικού τουρισμού στις παραθαλάσσιες περιοχές της Ιταλίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Αλβανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας με βιώσιμες προσεγγίσεις για την προώθηση του τουρισμού και ταυτόχρονα τη διαφύλαξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος και της παραδοσιακής κουλτούρας τις μεσογειακές περιοχές. Στους τομείς αυτούς χρειάζονται νέες ιδέες και μέθοδοι για να μειωθεί η ανησυχητική μείωση των θαλάσσιων πόρων, η μείωση της παραδοσιακής αλιείας, η αρνητική επίδραση του τουρισμού και η παραδοσιακή και οικολογική υποβάθμιση. Η αναμενόμενη επίδραση από την εκμετάλλευση των αλιέων που εφαρμόζουν παραδοσιακές μεθόδους αλιείας αναμένεται να αυξήσει το εισόδημά τους και να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη χρήση της παράκτιας κληρονομιάς και των τοπικών θαλασσινών.

Ο τουριστικός τουρισμός αναμένεται να προωθήσει τη μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά μέσω της αλιείας με τοπικά προϊόντα και παραδόσεις. Πολλές περιοχές αλιείας βρίσκονται κοντά σε δημοφιλείς παράκτιους τουριστικούς προορισμούς, αλλά τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης συχνά δεν φθάνουν στις αλιευτικές κοινότητες που κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν. Ο τουριστικός τουρισμός μπορεί να συνδέσει τους τουρίστες με τις τοπικές κοινότητες που προσφέρουν μια πολύτιμη εμπειρία τόσο στους πελάτες όσο και στους φορείς εκμετάλλευσης.

Ο τουριστικός τουρισμός μπορεί να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση των αλιευτικών κοινοτήτων στη Μεσόγειο. Η πρακτική θα ενισχύσει τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς και των νέων πηγών εισοδήματος για τους αλιείς. Ο τουριστικός τουρισμός μπορεί να αποτρέψει την έξοδο των νέων από τον τομέα και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των γυναικών στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλιεία.

Το πρόγραμμα TOURISMED χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG για τη Μεσόγειο. Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 2,1 εκατομμύρια ευρώ. TOURISMED είναι συνεργασία μεταξύ Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Αλβανίας, Ελλάδας και Κύπρου και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (IPA). Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.